Esbjerg kommune, Ejendomme under Teknik & Miljø annoncerer hvert år efter firmaer, som ønsker, at komme i betragtning til vedligeholdelsesarbejde på kommunens ejendomme. Annonceringen forgår via ugeaviserne i Esbjerg, Ribe og Bramming.

Hvis man ønsker optagelse på rullelisten, stilles der alene krav om oplysning af firmaets timepriser, samt inden for hvilken økonomisk ramme firmaet ønsker, at afgive bud.

Du skal udfylde skemaet her, for at komme på rullelisten.

Firmaets ydelser, skal ligge indenfor nævnte fagkategorier: Tømrer/snedker, Murer, Maler, Elektriker, VVS, Gulv, entreprenør, kloakmestre.

 

Hvad betyder det at stå på rullelisten?

Esbjerg kommune, Ejendomme kontakter de firmaer, som er registreret på rullelisten efter tur, når en opgave udbydes i ”begrænset udbud”. Husets håndværker opfordres altid til, at være med i tilbudsrunden. Husets håndværker, er typisk fundet ved firmaer, som har været med på opførelsestidspunktet af bygningen, eller som efter tur er blevet tildelt rollen, som husets håndværker.

At være registreret på listen betyder ikke, at der automatisk tildeles opgaver efter tur. De registrerede firmaer, bliver opfordret til, at afgive bud. Typisk afgives der bud af 3 til 5 firmaer indenfor samme fagkategori.

I 2016 var der ca. 400 firmaer registreret på listen. Derfor kan der gå lang tid imellem henvendelserne fra Esbjerg Kommune.
En skole, eller en institution har selv ansvaret for indvendig vedligehold, og er derfor ikke omfattet, af denne ordning.
Oplysninger om timepriser og økonomisk ramme.

Når firmaer bliver inviteret til, at give tilbud på en given entreprise, er det efter definitionen ”begrænset licitation” og efter ”Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter”.


Oftest er tildelingskriteriet den ”laveste pris”

Esbjerg kommune ønsker, at kende firmaets timepris. Timeprisen bruges eksempelvis ved ekstraarbejder, hvor opgaven aftales ekstraordinært og udføres efter medgået tid.

Esbjerg kommune ønsker, at kende den økonomiske ramme, firmaet kan afgive tilbud inden for. Dette er en fordel, for især mindre firmaer. Ud fra dette kriterium bliver firmaerne ikke indbudt til, at give pris på opgaver, de pga. størrelsen, ikke kan udføre. Esbjerg kommune har ofte oplevet, at firmaer udebliver fra licitationen pga. opgavens omfang. Så opdelingen er en fordel for alle parter.

Et firma som afstår fra at deltage i licitation, flyttes til bunden af listen, ligesom udeblivelse også indgår i rotationen. Det betyder, at firmaet har fået sin tur og kommer bagved på ny.